,
(miejscowość, data)
NIP:


Naczelnik Urzędu Skarbowego
w ,
,
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej


Na podstawie art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwracam się z prośbą o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.Uzasadnienie


W dniu rozpocząłem (łam) ewidencję obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Fiskalizacja kasy została dokonana w dniu przez .

Spełniłam wszystkie warunki uprawniające do odliczenia części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Na zakup kasy wydatkowałem (am) kwotę zł, czyli przysługuje mi odliczenie w kwocie zł.

W związku z powyższym proszę o zwrot tej kwoty na mój rachunek w nr konta……………………………………….
(podpis)


Załączniki:

1) faktura nr z dnia potwierdzająca zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty.