facebook

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESCSA.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Internetowy sklep funkcjonujący pod adresem http://www.escsa.pl/sklep/ jest prowadzony przez firmę ESC SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieszczańskiej 19, 30-313 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113377, NIP: 676-11-72-775, REGON: 351085728.
 2. Internetowy sklep w domenie www.escsa.pl/sklep działa na zasadach określonych w poniższym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin precyzuje zarówno zakres jak i rodzaje świadczonych drogą elektroniczną usług przez sklep Internetowy www.escsa.pl/sklep, precyzuje również zasady świadczenia tychże usług, warunki zawierania umów sprzedaży ich rozwiązywania oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Zapoznanie się z regulaminem , akceptacja regulaminu i jego postanowień jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta.
 5. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług sklepu internetowegowww.escsa.pl/sklep, usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Oferowane w sklepie internetowym produkty są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych
 8. Oferowane w sklepie internetowym produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Nazwy: produktów, handlowe, firm i ich loga używane w sklepie internetowym działającym w domenie http://www.escsa.pl/sklep/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 10. Materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://www.escsa.pl/sklep/ użyte są w celach informacyjnych.

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin - regulamin sklepu internetowego.
 2. Formularz rejestracji - dostępny na stronie internetowej www.escsa.pl/sklep formularz umożliwiający utworzenie konta.
 3. Formularz zamówienia - dostępny na stronie internetowej www.escsa.pl/sklep formularz umożliwiający złożenie zamówienia.
 4. Dzień roboczy - dzień (jeden) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (tzw. loginem) oraz hasłem, w którym są gromadzone dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 6. Sklep internetowy - działający w domenie http://www.escsa.pl/sklep sklep internetowy usługodawcy
 7. produkt – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 8. umowa sprzedaży - zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.escsa.pl/sklep umowa sprzedaży produktu.
 9. Sprzedawca - ESC SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieszczańskiej 19, 30-313 Kraków
 10. Usługodawca - ESC SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieszczańskiej 19, 30-313 Kraków
 11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Klient - usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą
 13. Usługobiorca - korzystająca z usługi elektronicznej osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 14. Usługa elektroniczna - świadczona za pośrednictwem sklepu internetowego przez usługodawcę usługa na rzecz usługobiorcy.
 15. Newsletter - usługa pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących produktów dostępnych w sklepie internetowym.
 16. Zamówienie - stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą oświadczenie woli Klienta.

§ 3 ZAKRES I RODZAJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego usługodawca umożliwia korzystanie z następujących usług elektronicznych: prowadzenie konta w sklepie Internetowym; zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem formularza zamówienia; bezpłatne udostępnianie informacji w formie newsletter'
 2. Korzystając ze sklepu internetowego, usługobiorca ma prawo wyrażać opinię na temat produktów zamieszczonych na sprzedaż na zasadach określonych regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa jednocześnie usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. Nie zostaną umieszczone opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do obsługi sklepu. Nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy; obrażające osoby, narodowości, religie; zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby. Opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
 3. Usługobiorca podejmujący działania polegające na umieszczaniu opinii w sklepie internetowym ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich skutki.
 4. Umieszczając opinie lub jakichkolwiek inne treści podczas korzystania ze sklep internetowego Usługobiorca zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa majątkowe i autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.
 5. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługi określone przez Usługodawcę w paragrafie 3 pkt 1 niniejszego regulaminu są bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej dającej możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter'a zawierana jest na czas nieoznaczony
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a.korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich

b.wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

c.Nie zamieszczania (dostarczania) treści o charakterze bezprawnym.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa. Minimalna rozdzielczość: 1024x768. Zalecana rozdzielczość: 1280x800 lub wyższa

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY - WARUNKI ZAWIERANIA

 1. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Dostępność produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców jest warunkiem zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji:
  1. zrealizowanie bez brakujących produktów,
  2. anulowanie Zamówienia,
  3. oczekiwanie na realizację,
  4. wybór innego Produktu na miejsce brakującego
 3. Widoczna na stronie internetowej cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 4. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Widoczna na stronie internetowej cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić po złożeniu przez klienta zamówienia.
 6. Jeśli produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk, zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 7. Aby złożyć zamówienie, klient jest zobowiązany do rejestracji konta w sklepie internetowym.
 8. Zamówienia można składać:
  1. poprzez stronę internetową www.escsa.pl/sklep za pomocą formularza zamówienia - 24 godziny na dobę przez cały rok.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@escsa.pl
  3. telefonicznie pod numerem: 12 6337308 w godzinach pracy od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy
 9. Złożenie przez klienta zamówienia jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia.
 11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia powoduje związanie klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjęcie zamówienie do realizacji.
 12. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia
 13. Jeśli złożone zamówienia wymaga modyfikacji, sklep internetowy przesyła klientowi wiadomość e-mail zawierającą zmodyfikowane zamówienie i umożliwia mu podjęcie decyzji o dalszej realizacji zamówienia.
 14. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 lub z chwilą potwierdzenia przez Klienta zmodyfikowanego zamówienia, o którym mowa w pkt. 13, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.
 15. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 16. Umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
 17. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT to w chwili składania Zamówienia:
  1. W formularzu rejestrowym firmy należy wpisać numer NIP i uzupełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu powinien dokonać adnotacji dotyczącej chęci otrzymania faktury VAT i podać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.
  3. telefonicznie poinformować Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury VAT i podać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

§ 6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca w sklepie internetowym udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy numer
   62 1090 1838 0000 0001 3050 3036, ESC SA z siedzibą w Krakowie przy
   ul. Mieszczańskiej 19, 30-313 Kraków,
  2. płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem,
  3. płatność przy odbiorze osobistym,
  4. płatność za pośrednictwem serwisu CashBill (obowiązuje regulamin CashBill SA)
 2. Jeśli umowa sprzedaży nie stanowi inaczej klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 6 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Przesyłka z produktem(ami) wysyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy.
 4. W przypadku korzystania z płatności przy odbiorze przesyłka z produktem(ami) wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. Sklep internetowy umożliwia klientom zakup produkt na podstawie kredytu kupieckiego, którego warunki są ustalana na podstawie indywidualnie uzgodnień z klientem.

 

§ 7 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszty dostawy produktu są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu i są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia. 
 2. Darmowa dostawa przy zakupie za minimum 500 zł netto.
 3. Produkty zakupione w sklepie internetowym są wysyłane transportem własnym sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Klient może osobiście odebrać produkt pod adresem: ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków.
 5. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu, który wynosi od 1 do 3 dni roboczych oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika od 1 do 3 dni roboczych.

§ 8 GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, gwarancje obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji producenta, na produkty oferowane przez sklep internetowy zależny jest od indywidulanych warunków gwarancji związanych z produktem i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.

§ 9 PROMOCJE

 1. Promocje dotyczą wyłącznie produktów w sklepie internetowym www.escsa.pl/sklep
 2. Promocje, dostępne w sklepie internetowym nie podlegają sumowaniu..
 3. Produkty objęte ofertą promocyjną są dostępne dla wszystkich klientów. Rabat cenowy, wynikający z oferty promocyjnej jest uwzględniany w cenie produktu w chwili składania zamówienia przez klienta.

§ 10 KODY RABATOWE

 1. Kody rabatowe są przyznawane klientowi sklepu internetowego www.escsa.pl/sklep przez obsługę sklepu internetowego lub automatycznie przez system teleinformatyczny
 2. Kody rabatowe można zrealizować podczas procesu składania zamówienia.
 3. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać numer kodu rabatowego w odpowiednim polu formularza zamówienia i potwierdzić przyciskiem obok tego pola.
 4. Realizacja kodu rabatowego przez klienta uniemożliwia skorzystanie z rabatu cenowego wynikającego z oferty promocyjnej

§ 11 TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:
  1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@escsa.pl lub pisemnie na adres: ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków.
  3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@escsa.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.
 3. Reklamacje płatności dokonywanych za pomocą serwisu CashBill rozpatrywane są przez CashBill SA na podstawie regulaminu dostępnego na stronie www.cashbill.pl
 4. Formularz reklamacji płatności znajduje się: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

§ 12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 4. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania produktu.

§ 13 PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep internetowy usługodawcy używa plików "cookies".
 2. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Brak zmiany po stronie usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 4. Do prawidłowego świadczenia usług w sklepie internetowym jest konieczna Instalacja plików "cookies" .
 5. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację usługobiorcy.
 6. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z polskim prawem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmiany dokonane w regulaminie sklepu internetowego wiążą usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 1. Spory między sklepem internetowym, a konsumentami wynikające z umów sprzedaży będą rozstrzygane w sposób następujący
  1. w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  2. jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 1. Postanowienia regulaminu nie mają na celu naruszenia praw usługobiorcy.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
Partnerzy
Trwa ładowanie. Poczekaj...