zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Przechowywanie danych

Przechowywanie danych

W treści postanowień § 5 ust.1 pkt 7 i 8 tego rozporządzenia ustawodawca postanowił, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do:

 • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej z rolki,
 • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694/ z zastrzeżeniem § 6.

     
Zgodnie z brzmieniem § 6 powyżej cyt. rozporządzenia kopie dokumentów kasowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, mogą być sporządzane i przechowywane również na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu, jeżeli:

 • zostały zapisane w określonym formacie, przy zastosowaniu urządzeń zewnętrznych, w czasie rzeczywistym równoległym z czasem ich wydruku przez kasę na taśmie papierowej, z tym że dla kas o zastosowaniu specjalnym sposób zapisywania przez te urządzenia zewnętrzne może zawierać inne rozwiązania dotyczące czasu zapisu, jeżeli zastosowane rozwiązania programowe zabezpieczą kontrolę kompletności tych zapisów, oraz
 • zawierają pełne dane zawarte w tych dokumentach, oraz
 • zawierają numer kontrolny.


      System sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych, o których mowa w ust. 1, może być zastosowany przez podatników, którzy:

 • posiadają sprawne urządzenia do odtworzenia treści zawartych na tych nośnikach w postaci wydruków oraz
 • zgłoszą do naczelnika urzędu skarbowego numery ewidencyjne kas rejestrujących i datę rozpoczęcia stosowania sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych, o których mowa w ust. 1, oraz
 • w roku ubiegłym wydali więcej niż 100 tyś. paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną przez nich sprzedaż.     

 
Podatnicy stosujący system sporządzania kopii i przechowywania dokumentów kasowych określony w ust. 1, są obowiązani do:

 • przechowywania wydrukowanych przez kasę rejestrującą papierowych kopii    dokumentów przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ich wydruku, nie krócej jednak niż do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dotyczącego okresu, w którym wydrukowano dane dokumenty kasowe, oraz
 • stosowania do ewidencjonowania wyłącznie kas rejestrujących wyposażonych w funkcje programowe umożliwiające wydruk na paragonie numeru kontrolnego, oraz
 • powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o czasie i miejscu niszczenia kopii papierowych dokumentów kasowych na co najmniej 30 dni przed zamierzonym jego dokonaniem, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego zgłosi zastrzeżenia do podanego w zawiadomieniu terminu – wyznaczenia nowego terminu, z uwzględnieniem tych samych zasad.

   

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl