zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Wyrejestrowanie kasy

Wyrejestrowanie kasy

Jeżeli podatnik ewidencjonujący sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

 • zaprzestanie działalności;
 • zostanie w stosunku do niego otwarte postępowanie likwidacyjne;
 • zostanie wobec podatnika ogłoszona upadłość;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w którym zainstalowano kasę;
 • wówczas będzie obowiązany do zakończenia użytkowania kasy rejestrującej.

Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej wymaga współdziałania podatnika, serwisanta oraz urzędnika urzędu skarbowego.

W związku z zaprzestaniem pracy kasy w trybie fiskalnym należy :

 • powiadomić pisemnie urząd skarbowy o zamiarze zakończenia użytkowania kasy rejestrującej;
 • umówić się z urzędnikami urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania określonych czynności;
 • podczas spotkania:
 • o dokonać oględzin kasy;
 • o dokonać oględzin plomb
 • o wydrukować rozliczeniowy raport ;

o sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru;

o wydać modułu fiskalnego kasy fiskalnej serwisantowi.

Pamięć fiskalna podlegająca, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona.

Na spotkanie warto umówić się wcześniej, urzędnicy mogą nie mieć wolnego czasu tego samego czy następnego dnia. Z reguły urzędują w godzinach porannych ( do 12-tej ), gdyż później odbywają się zazwyczaj spotkania w sprawie kas fiskalnych u podatników lub wychodzą na kontrole. Spotkanie może odbyć się w miejscu zainstalowania kasy, albo w urzędzie skarbowym.

Jeżeli nie masz serwisanta - podpisz umowę przed zgłoszeniem do urzędu skarbowego zakończenia jej pracy w trybie fiskalnym.

Warto również pamiętać, że likwidacja działalności przed upływem 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi z tyt. zakupu kasy ( 90% ceny netto ).

Zawieszenie używania kasy fiskalnej

Nie wymaga takich czynności zawieszenie działalności gospodarczej. Jednak w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT przez naczelnika urzędu skarbowego z powodu zaprzestania w wykonywaniu przez tegoż podatnika czynności opodatkowanych należy tych czynności jednak dokonać. W trybie fiskalnym mogą pracować jedynie podatnicy VAT, czynni albo zwolnieni podmiotowo.

Zakończenie działalności gospodarczej a zakończenie użytkowania kasy rejestrującej

Dla celów podatku dochodowego należy ująć kasę fiskalną w remanencie likwidacyjnym.

Jeżeli podatnik nie chce wykazywać kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, to powinien kasę odsprzedać do serwisu. Należy tego dokonać przed dniem likwidacji działalności gospodarczej. Oznacza to, że najpierw powinien umówić się z serwisantem i urzędnikami w sprawie kasy fiskalnej, potem dokonać zakończenia jej pracy, potem kasę zlikwidować, a dopiero potem zgłosić likwidację działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym.

 

UWAGA! Brakujące raporty okresowe

Warto sprawdzić zawczasu, czy mamy wydrukowane wszystkie raporty okresowe, jakich wymagają przepisy. Po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym ich sporządzenie nie będzie możliwe.