zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży - zasady

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży - zasady

Zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży

Zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dwie grupy podatników: podatnicy kontynuujący działalność w 2010r., u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł; podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2010r. do czasu przekroczenia u nich obrotu w wysokości 20.000 zł., zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. Rozporządzenie zwalnia również z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia - do 31 grudnia 2010r. Uwaga ! Opodatkowani na zasadzie marży U podatników opodatkowanych na zasadzie marży limit obejmuje pełną kwotę obrotu (pełną cenę, jaką płaci nabywca), a nie tylko marżę stanowiącą podstawę opodatkowania. Zgodnie z art.29 ust.1 zd. pierwsze ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem art.120 ust.4. Art.120 ust.4 definiuje podstawę opodatkowania u opodatkowanych na zasadzie marży jako kwota marży, pomniejszona o podatek VAT należny. Definicja obrotu znajduje się jednak w zdaniu drugim art.29 ust.1 cyt. ustawy, a odnośnie tego zdania przepis nie kieruje do art.120, nie zawierającego odrębnej definicji obrotu. Skoro zatem rozporządzenie Ministra Finansów ustanawia zwolnienie w odniesieniu do obrotu, to obrotem jest - zgodnie z art. 29 ust.1 zd. drugie - całość przychodu, czyli nie tylko marża.   

 

Pozostałe zwolnienia

Do 31 grudnia 2010r. zwolnieni są z obowiązku stosowania kas rejestrujących: podatnicy na karcie podatkowej w zakresie działalności wymienionej w: części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich w części VII llp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka; w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa wyżej;    Podatnicy, o których mowa wyżej w przypadku:  zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. A, - tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2010 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł – z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2010 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w pierwszym półroczu 2010r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %; podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4; podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 30 grudnia 2008 r., o której mowa w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2010 r. - będzie wyższy niż 70 %;    Zwolnienie, o którym mowa wyżej traci moc po upływie dwóch miesięcy :  licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2010r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2010r.; licząc od dnia 31 grudnia 2010r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2009r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca 2010r. równy lub niższy niż 70% - z zastrzeżeniem ust. 6.   

 

Powyższych zwolnień nie stosuje się do:

  podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2010r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 ;    podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2009r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2009r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2009r.     

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl