zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Zwolnienie- czynności

Zwolnienie- czynności

Wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu czynności wymienione w załączniku są zwolnione do 31 grudnia 2010r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu kasowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czynności nie wymienione w ww. tabeli, a wymienione w tabeli poprzednio obowiązującej ( przed 31 grudnia 2009r.) korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania przy zastosowania kasy rejestrującej do 31 grudnia 2010r.

 

Poz.

Symbol PKWiU*)

Nazwa towaru, usługi (czynności)

1

2

3

I.  Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1

ex 01.4 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:
1)  usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi
2)  usług ślusarskich i kowalskich

2

40 Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda

3

41 Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody

4

55.23.11 Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci

5

ex 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych

6

ex 60.21.2 Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

7

ex 60.21.42 Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

8

60.23.13 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

9

ex 63.12.14 Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia

10

ex 63.21.10-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

11

ex 63.21.21-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

12

63.21.25 Usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

13

ex 64.1 Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

14

64.2 Usługi telekomunikacyjne

15

65-67 Usługi pośrednictwa finansowego

16

70.2 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek

17

70.3 Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

18

73 Usługi naukowo-badawcze

19

74.1 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

20

ex 74.2 Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa

21

74.30 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

22

ex 74.4 Usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej

23

74.5 Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu

24

74.6 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

25

74.7 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów

26

74.82.10-00.50 Usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych

27

ex 74.83 Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

28

ex 74.84 Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów

29

75 Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

30

80 Usługi w zakresie edukacji

31

85 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

32

90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

33

91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

34

ex 92 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach

35

93.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne

36

93.04.10 Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

37

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

38

95 Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

39

99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II.  Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

40

  Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

41

  Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1)  każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,
2)  liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt  1, w 2004  r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

42

  Dostawa nieruchomości, dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachu-nek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

43

  Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

44

  Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych

45

  Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach

46

  Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego – również przez drużyny konduktorskie

47

  Sprzedaż biletów międzymiastowej komunikacji kolejowej pasażerskiej prowadzona przy zastosowaniu terminali kasowych Ogólnosieciowego Systemu Rezerwacji Miejsc i Sprzedaży Biletów „KURS 90”, które były w użyciu przed dniem 1  stycznia 2005  r., pod warunkiem przedstawienia w terminie do dnia 31  stycznia 2005  r. informacji o dokumentacji przetargowej mającej rozstrzygnąć o wprowadzeniu ww. systemu kas rejestrujących oraz przedstawienia do dnia 31  marca 2005  r. we właściwych urzędach skarbowych harmonogramu wymiany poszczególnych urządzeń drukujących terminali na urządzenia spełniające kryteria przewidziane dla kas rejestrujących, w terminach jednak nie dłuższych niż do dnia 31  października 2005  r.

48

  Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

49

 

Czynności wymienione w art.  7 ust.  1 pkt  5 i ust.  2 oraz art.  8 ust.  2 ustawy

50

  Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art.  43 ust.  9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu