zmień dział


Kolejne zwolnienia z obowiązku posiadania kasy będą zlikwidowane?

Kolejne zwolnienia z obowiązku posiadania kasy będą zlikwidowane?

Data:

 1. Likwidacja zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej 
 2. Faktura albo kasa fiskalna
 3. Likwidacja zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych już od czerwca 2019 roku

kalkulator długopis i tablet Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zakres zwolnień zostanie przedłużony na okres 3 lat (2019-2021) przy utrzymaniu kryterium wysokości obrotu 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących i rozpoczynających działalność gospodarczą.

Likwidacja zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej 

Likwidację zwolnienia zaproponowano dla następujących czynności: 

 1. Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.
 2. Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni.
 3. Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie).
 4. Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Faktura albo kasa fiskalna

Dla czynności, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione poniżej, proponuje się, aby stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą:

 • Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do  recyklingu,
 • Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
 • Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 • Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
 • Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,
 • Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy,
 • Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21,
 • Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21.

Likwidacja zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych już od czerwca 2019 roku

Likwidacja powyższych zwolnień z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących miałaby nastąpić 1 czerwca 2019. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nowe rozporządzenie ma na celu uszczelnić system podatkowy i ograniczyć nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć nieuczciwą konkurencję i działania podatników zaangażowanych w nieuczciwe praktyki. Projekt powinien poprawić warunki prowadzenia działalności przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie projekt znajduje się w fazie opiniowania. Na jakim etapie jest projekt nowego rozporządzenia można sprawdzić na stronie RCL

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

 

 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu