zmień dział


Oświadczenie o znajomości ewidencji sprzedaży

Oświadczenie o znajomości ewidencji sprzedaży

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.02.28

Obraz przedstawiąjacy oświadczenie o znajomości ewidencji sprzedaży

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

 

Od 1 maja 2019 r. wszyscy użytkownicy kas fiskalnych muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy już z kas rejestrujących korzystają. Pracownicy, którzy korzystali z kas fiskalnych przed wejściem w życie ustawy, mają czas na podpisanie oświadczenia o znajomości zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży do 31 maja 2019 roku. Natomiast nowi pracownicy powinni takie oświadczenie  złożyć  podatnikowi, zanim  rozpoczną pracę na kasie rejestrującej. Oświadczenie musi być spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla pracownika drugi dla pracodawcy.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Dane podatnika:

NIP podatnika:

Nazwa / Nazwisko i pierwsze imię:


Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej:

Nazwisko i pierwsze imię:

Numer PESEL:


              Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.


              Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.


              Data (dd-mm-rrrr):

              Miejsce:

              Imię Nazwisko:

              Czytelny podpis:

 

              POBIERZ OŚWIADCZENIE

 

 

Więcej informacji:

(12) 656-51-58 i/lub sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu