zmień dział


Warunki uzyskania ulgi na zakupione urządzenia fiskalne

Warunki uzyskania ulgi na zakupione urządzenia fiskalne

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.07.19

 1. Warunki odliczenia podatku lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz ewentualne sankcje
 2. Kto może uzyskać ,,ulgę"/zwrot?
 3. Co w przypadku, gdy korzysta się z więcej niż jednej kasy rejestrującej?
 4. Jak uzyskać zwrot za zakup kas rejestrujących?
 5. Co powinien zawierać wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego?
 6. Co, jeśli połączenie z repozytorium jest niemożliwe?

Warunki odliczenia podatku lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz ewentualne sankcje

 

Wiele się mówi na temat warunków odliczenia podatku lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas fiskalnych. Poniżej przystępnym językiem, krok po kroku wytłumaczę wszystkie kwestie dotyczące warunków odliczenia/zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Kto może uzyskać ,,ulgę"/zwrot?

Prawo do uzyskania zwrotu podatku lub kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej przysługuje tym, u których:

 

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas fiskalnych

Oznacza to, że jeśli osoba, która nie jest zobligowana do wymiany kasy fiskalnej na online, uprzednio korzystała z kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nie może uzyskać zwrotu/ulgi na zakupione urządzenia. Zwrot lub ulga podatkowa dotyczy więc tych, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Ze zwrotu będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy wykonują czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku. Ulgę można również uzyskać, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach. Warunkiem skorzystania z odliczenia będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania zwrotu kod za zakupione urządzenia fiskalne jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup. 

Zwrot nie przysługuje w przypadku kas, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Podatnicy zobligowani do wymiany kas, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot za zakup kas online o ile rozpoczną prowadzenie ewidencji w wyznaczonym czasie:

- grupa I - 1 stycznia 2020 r.  - mechanicy, warsztaty samochodowe i motorowerowe, wulkanizatorzy oraz stacje paliw

- grupa II - 1 stycznia 2021 r.    - hotele, pensjonaty, gastronomia

- grupa III -  1 lipca 2021 r. - fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitness i siłownie

,,Ulga" na zakup kasy obowiązuje tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników. Jeśli nastąpi poszerzenie działalności gospodarczej o branże, które nie są objęte obowiązkową wymianę kasy fiskalnej na wersję na onlinowe, zwrot/ ulga za zakup dla tej działalności nie przysługuje.

WAŻNE

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online przysługuje jedynie na nabycie, a nie leasing, dzierżawę lub najem.

Podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT ,,ulgę" w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Co w przypadku, gdy korzysta się z więcej niż jednej kasy rejestrującej?

Jeśli jesteś podatnikiem prowadzącym sprzedaż na więcej niż jednej kasie fiskalnej, istnieje dodatkowy warunek, który musisz spełnić, aby otrzymać zwrot podatku lub kwoty za kolejne zakupione kasy fiskalne. Warunkiem zwrotu za pozostałe urządzenia jest rozpoczęcie korzystania z nich do 6 miesięcy od uruchomienia pierwszej z nich. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony i minie np. 7 miesięcy od uruchomienia nowej kasy rejestrującej w stosunku do pierwszej kasy rejestrującej to niestety odliczenie lub zwrot nie będą już możliwe.

Jak uzyskać zwrot za zakup kas rejestrujących?

Odliczenia ,,ulgi" dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży lub za okres następujący po tym okresie rozliczeniowym. Deklarację podatkową w odpowiednich, dedykowanych do tego miejscach wypełniamy zgodnie z poniższym: 

 

W przypadku, gdy kwota zakupu kasy rejestrującej jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, w deklaracji podatkowej zmniejsza kwotę tego podatku o wysokość kosztu zakupu kasy. Czyli o kwotę 700 zł za jedno urządzenie fiskalne, nie więcej niż 90% wartości zakupu. I adekwatnie do tego, jeśli zakupi się więcej niż jedną kasę, będzie to iloczyn kwoty 700 zł przez ilość zakupionych kas. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w przypadku "bezvatowców" jest to 700 zł brutto, a w przypadku "Vatowców" 700 zł netto. 

Kiedy kasa rejestrująca kosztuje więcej, niż wynosi kwota podatku, to zmniejszamy kwotę podatku o wartość zakupów, a resztę wydanej kwoty wskazujemy do zwrotu na nasz rachunek bankowy lub deklarujemy, że chcemy tę kwotę przenieść na następny okres rozliczeniowy.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy nie mamy podatku należnego. Sposób odliczania przez podatników zwolnionych z podatku należnego wygląda następująco:

 

 • w przypadku odliczania zwrotu na zakup kasy rejestrującej przez podatników zwolnionych z podatku należnego następuje na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 • wniosek o zwrot ,,ulgi" może być złożony najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online
 • wniosek musi zawierać dane podatnika oraz numer rachunku podatnika, na który urząd skarbowy ma dokonać zwrotu oraz podpis
 • do wniosku należy dołączyć kopię faktury zakupu kasy wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu miesięcznego potwierdzającego rozpoczęcie sprzedaży na danej kasie online, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób taksówkami - kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru.

Ci, którzy rozliczają się w formie ryczałtu, mogą uzyskać zwrot za zakup kasy  w deklaracji VAT-12 w postaci pomniejszenia kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Jeśli wartość zakupów przekroczy wartość podatku, różnica kwoty zostanie przesłana na podany rachunek bankowy.

Przykład 

Podatnik kupuje w ciągu 6 miesięcy 5 kas online. Dwie fiskalizuje i rozpoczyna na nich prowadzenie ewidencji w lipcu 2020 r., kolejne w sierpniu i wrześniu 2020 r., również rozpoczynając na nich ewidencjonowanie. W związku z tym, za dwie pierwsze kasy ,,ulgę" może rozliczyć w deklaracji VAT-7 za lipiec 2020 r. (składanej do  25 sierpnia 2020 r.), a za kolejne kasy w każdym z kolejnych miesięcy.

Co powinien zawierać wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego?

Wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego powinien zawierać:

 

 • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer identyfikacji podatkowej, dane adresowe, informacje o numerze licencji (usługi przewozu osób i bagażu) na wykonywanie transportu drogowego oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której jest kasa rejestrująca.
 • Numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.
 • Kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz kopię dowodu zapłaty.
 • Miesięczną kopię raportu fiskalnego potwierdzającą prowadzenie ewidencji sprzedaży.
 • W przypadku podatników, którzy świadczą usługi przewozowe, należy do wniosku dołączyć kopię świadectwa legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

Utrata zwrotu lub odliczenia podatkowego - w jakich przypadkach?

Możemy stracić odliczenie lub wypłacony nam zwrot za zakup kasy rejestrującej. Podatnicy będą musieli zwrócić odliczenie, jeśli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży:

 

 • przestaną trwale prowadzić ewidencję sprzedaży z zastosowaniem kasy, dla której uzyskany został zwrot
 • w ściśle określonym terminie nie poddadzą kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis
 • nie zapewnią połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (dot. kas online)

Co, jeśli połączenie z repozytorium jest niemożliwe?

Ci, którzy będą wykorzystywać do ewidencji sprzedaży kasy fiskalne online, zobowiązani są przesłać dane sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Aby móc to zrobić wymagane jest połączenie internetowe. Co, w sytuacji, gdy takie połączenie jest trudne lub zupełnie niemożliwe? Gdy tylko czasowo brakuje połączenia z repozytorium, powinno się w dalszym ciągu prowadzić ewidencję sprzedaży, a po ustaniu awarii jak najszybciej przywrócić połączenie. Jeśli natomiast przez większość czasu nie można nawiązać połączenia z repozytorium z powodu braku internetu, np. ze względu na lokalizację, to trzeba będzie zgłosić prośbę do naczelnika urzędu skarbowego o wyznaczenie konkretnych odstępów czasu, w których będą przesyłane dane do repozytorium.

 
   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu